Voorwaarden

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN ( AGB ) Webboost365


Stand: september 2022

1. Reikwijdte

1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische overeenkomsten tussen Webboost365, hierna te noemen "Webboost365", en haar contractpartner, hierna te noemen "klant". Er wordt uitdrukkelijk geen rekening gehouden met de algemene voorwaarden van de klant. Deze regeling is ook van toepassing indien Webboost365 zich niet uitdrukkelijk verzet tegen het opnemen van de algemene voorwaarden van de klant

1.2. De klant bevestigt dat hij de diensten van Webboost365 uitsluitend gebruikt als ondernemer in overeenstemming met § 14 BGB in verband met zijn zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3. Van eventuele aanpassingen van deze voorwaarden wordt de klant schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze aanpassingen worden als geaccepteerd beschouwd als de klant niet schriftelijk bezwaar maakt. Een bezwaar van de klant dient binnen vier weken na bekendmaking van de wijzigingen te worden ingediend bij Webboost365. Indien tijdig bezwaar wordt gemaakt, blijft de overeenkomst onder de voorgaande voorwaarden van kracht.

2. Sluiting van het contract

2.1. Een contractuele relatie met Webboost365 komt tot stand door ondertekening ter plaatse (digitaal op tablet of laptop), door verzending van een ondertekend contract per fax, e-mail of post of door het plaatsen van een online bestelling en de daaropvolgende bevestiging van de bestelling door Webboost365.

3. Opslag van de tekst van het contract

Als een contract online wordt gesloten, slaat Webboost365 de contracttekst van de bestelling niet op. Niettemin heeft de klant meestal de mogelijkheid om de contracttekst op te slaan voordat hij de bestelling verzendt door stappen te nemen zoals schermafdrukken, browsergeschiedenis of screenshots.

4. Gegevens

De klant vrijwaart Webboost365 van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verstrekte gegevens. Webboost365 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverlies, tenzij dit gebeurt met opzet of grove nalatigheid. Indien de klant geen schuld treft of mits Webboost365 hiervoor verantwoordelijk is, is de klant verplicht om alle benodigde gegevens kosteloos opnieuw naar Webboost365 te sturen.

5. Omvang van de diensten

5.1. De door Webboost365 te leveren diensten zijn ofwel gedefinieerd in dit contract, beschreven in het aanbod op de website https://www.webboost365.com/ ofwel vermeld in het tarievenoverzicht bij de orderbevestiging.

5.2. De beschikbaarheid van de geleverde diensten is alleen gegarandeerd tot aan de interface met internet. Desalniettemin kunnen er beschikbaarheidsbeperkingen optreden die buiten de invloedssfeer van Webboost365 liggen.

5.3. Grafisch ontwerp is eigendom van Webboost365. Deze regeling laat de aansprakelijkheid onverlet. De klant heeft geen recht op het ontvangen van de broncode van de door Webboost365 gemaakte websites of op de publicatie van de door Webboost365 gemaakte grafische afbeeldingen, noch tijdens de contractperiode, noch na het einde van het contract.

5.4. De inhoud die nodig is voor het maken van de website (zoals tekst, afbeeldingen, logo) wordt door de klant aangeleverd. De klant is ervoor verantwoordelijk en zorgt ervoor dat hij alle rechten bezit, in het bijzonder auteursrechten, op de inhoud die hij naar Webboost365 heeft verzonden. De klant vrijwaart Webboost365 van alle claims en kosten die voortvloeien uit een schending van rechten door derden als gevolg van de inhoud die door de klant is verstrekt. Webboost365 geeft geen garantie op de door de klant aangeleverde inhoud. Als de klant geen eigen content wil gebruiken, kan Webboost365 deze tegen betaling aanmaken.

5.5. Op basis van de wensen en ideeën van de klant ontwerpt Webboost365 de website van de klant en levert hem een schets aan. De klant kan wijzigingsverzoeken kosteloos per e-mail doorgeven in overeenstemming met de servicebeschrijving die gold op het moment dat het contract werd gesloten. Voor wijzigingen buiten het tarief worden kosten in rekening gebracht, tenzij Webboost365 verantwoordelijk is voor de noodzaak van de wijziging. Een uitgebreide herinrichting of een herbouw van de website is niet bij de diensten inbegrepen en kan apart worden besteld.

5.6. Nadat de klant het ontwerp van de website heeft goedgekeurd, zal Webboost365 de website online zetten. De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de feitelijke en inhoudelijke juistheid van de website en dient eventuele noodzakelijke of gewenste wijzigingen door te geven. Indien er onduidelijkheid bestaat of een wijziging binnen het afgesproken tarief mogelijk is, neemt Webboost365 de beslissing. Wijzigingen die nodig zijn vanwege de verantwoordelijkheid van Webboost365 worden kosteloos aangebracht, terwijl voor alle andere wijzigingen kosten in rekening worden gebracht.

5.7. Webboost365 behoudt zich het recht voor om wijzigingsverzoeken van de klant af te wijzen indien deze om technische of tijdelijke redenen onredelijk zijn, het aantal wijzigingen een aanvaardbare omvang overschrijdt of de wijzigingsverzoeken niet overeenkomen met de inhoud vermeld in de Algemene Voorwaarden. De klant wordt per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld van de afwijzing van een wijzigingsverzoek.

5.8. Nadat de website definitief is opgeleverd, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. De klant heeft echter de mogelijkheid om afzonderlijke diensten te bestellen (zie paragraaf 9).

5.9. De technische werking en het onderhoud van de internetopslagruimte zijn bij de aanbieding inbegrepen. Inhoudelijk onderhoud van de website kan tegen betaling door Webboost365 worden bijgeboekt. Er geldt een opzegtermijn van 12 maanden en een opzegtermijn van 1 maand tot het einde van de looptijd.

6. Klantensamenwerking

Het succes en de kwaliteit van de door Webboost365 gegenereerde advertentie-impressies, evenals de snelle voltooiing van de website en eventuele aanvullende diensten, hangen grotendeels af van de kwaliteit en stiptheid van de medewerking van de klant. Om een efficiënt proces voor beide partijen te garanderen, is de klant verplicht om de vereiste gegevens en informatie onmiddellijk na ontvangst van de relevante kennisgevingen per e-mail te sturen naar [email protected]. Als de website of een aanvullende dienst niet of niet tijdig kan worden voltooid door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, heeft dit geen invloed op de betalingsverplichting van de klant, in het bijzonder niet op het begin ervan.

7. Domein en e-mail

7.1. Als het onderwerp van het contract domeinen zijn, zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing. De verschillende topleveldomeinen ("suffixen") worden beheerd door veel verschillende organisaties, vaak op nationaal niveau. Elk van deze organisaties, die verantwoordelijk is voor de domeintoewijzing, heeft zijn eigen voorwaarden voor de registratie en het beheer van de topleveldomeinen en de bijbehorende subleveldomeinen. Deze voorwaarden dekken ook de procedure voor domeingeschillen. Als topniveaudomeinen deel uitmaken van het contract, zijn ook de respectieve toekenningsvoorwaarden van de overeenkomstige organisaties van toepassing. Informatie over de actuele polissen en voorwaarden kunt u daar inzien.

7.2. Bij aanschaf en/of onderhoud van domeinen treedt Webboost365 op als tussenpersoon namens de klant jegens de respectievelijke domeintoewijzingsorganisaties, niet in eigen naam. Webboost365 heeft geen controle over de toewijzing van aangevraagde domeinen en hun vrijheid van rechten van derden of hun stabiliteit op lange termijn, daarom kan er geen garantie worden gegeven voor deze aspecten.

Alle aangevraagde domeinen die aan de klant zijn toegewezen, zijn het onderwerp van dit contract. Als individuele domeinen worden beëindigd vanwege opzegging door de klant of vanwege bindende beslissingen in domeingeschillen, is er geen recht op gratis vervangende domeinen.

Webboost365 kan een domein pas activeren na ontvangst van de overeengekomen registratiekosten. Als de klant ontdekt dat zijn domein verloren is gegaan, moet hij Webboost365 hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Indien de klant voornemens is zijn domein terug te kopen van een derde partij, is hij verplicht Webboost365 onmiddellijk te informeren over de onderhandelingen met de derde partij. Bovendien moet hij Webboost365 het voorkooprecht verlenen voor de terugkoop, voor zover dit de belangen van de klant niet op onredelijke wijze schaadt.

Na beëindiging van het contract kan Webboost365 het domein van de klant vrijgeven, waarbij alle rechten van de klant uit de registratie komen te vervallen. Als derden claims indienen tegen Webboost365 voor daadwerkelijke of vermeende inbreuken, is Webboost365 gerechtigd om het domein van de klant onmiddellijk over te dragen aan de registrar en om de online aanwezigheid van de klant te blokkeren.

De klant is verplicht om een controle uit te voeren op mogelijke wetsovertredingen alvorens een domein aan te vragen. Door het domein te bestellen, wordt deze controle als voltooid beschouwd. Indien de klant zijn rechten op het domein verliest, dient hij dit direct te melden. Wijzigingen aan het aangevraagde domein na registratie bij de betreffende registrar zijn niet mogelijk. Indien wijzigingen gewenst zijn, worden na overleg en bevestiging verwerkingskosten in rekening gebracht.

7.3. Als een e-mailfunctie is inbegrepen in een geselecteerd Webboost365-tarief, variëren het aantal e-mailadressen, de opslagcapaciteit, de maximale ontvangstgrootte en het type toegang tot de e-mailinbox afhankelijk van de geselecteerde productvariant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle inhoud (zoals e-mails, forumposts, mailinglijstposts, enz.) die door hem of via zijn toegangsgegevens is gemaakt, zelfstandig te beheren.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Webboost365 behoudt zich het recht voor om de geleverde diensten uit te breiden, aan te passen, te verwijderen of te verbeteren. Dit gebeurt met name met het oog op de technische vooruitgang, om misbruik te voorkomen of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Indien de technische, juridische of zakelijke omstandigheden veranderen en de uitvoering van de contractuele diensten in verband met het aanbod of een deel van het aanbod aanzienlijk wordt belemmerd, behoudt Webboost365 zich het recht voor om de aangeboden diensten aan te passen, stop te zetten of voort te zetten voor een extra vergoeding.

8.2. Webboost365 zal de klant tijdig op de hoogte stellen van een significante verslechtering in de hierboven genoemde zin. In een dergelijk geval zal Webboost365 een redelijke aanpassing van de vergoeding vragen of de noodzakelijke wijziging aanbrengen. Als alternatief kan Webboost365 stoppen met het leveren van de dienst na een redelijk aangekondigde periode.

8.3. Tenzij de klant binnen een maand na bekendmaking van de wijzigingen schriftelijk bezwaar maakt of de overeenkomst beëindigt, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard. Webboost365 zal in de melding specifiek op deze termijn en de gevolgen daarvan wijzen.

9. Privacy

De contractpartner gaat ermee akkoord dat gegevens over zijn persoon kunnen worden opgeslagen, gewijzigd of verwijderd in het kader van het gesloten contract. Bovendien kunnen deze gegevens indien nodig aan derden worden doorgegeven. Dit geldt met name voor de overdracht van informatie die nodig is voor het registreren of wijzigen van een domein (internetadres).

10. Betalingsvoorwaarden

De facturatie van de vergoedingen begint bij het sluiten van het contract en uiterlijk na het opzetten van de website. Door ondertekening van het contract verleent de klant Webboost365 een basis SEPA-machtiging om alle verschuldigde bedragen via domiciliëring te incasseren. Indien de klant niet tijdig betaalt, behoudt Webboost365 zich het recht voor verdere dienstverlening op te schorten totdat het openstaande bedrag is voldaan. De hieruit voortvloeiende kosten kunnen aan de klant worden doorberekend. Als een automatische incasso niet wordt ingewisseld, kan Webboost365 een vast bedrag van EUR 5,99 plus btw in rekening brengen als de klant hiervoor verantwoordelijk is. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat er geen schade is ontstaan of dat deze aanzienlijk lager is dan het vaste tarief. Indien de klant bezwaar wil maken tegen de onjuistheid of onvolledigheid van een factuur, dient hij dit uiterlijk één week na ontvangst van het rekeningafschrift te doen. Indien de klant zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maakt, is het voldoende dat deze binnen de termijn van een week worden verzonden. Het niet tijdig aantekenen van bezwaar geldt als instemming.

11. Merkrechten / auteursrechten

11.1. De klant draagt de volledige wettelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrechtelijke bescherming, bescherming van minderjarigen, persrecht en het "recht op een eigen foto". Bij publicaties die op verzoek van de klant worden gemaakt, mogen alleen teksten en afbeeldingen worden gepubliceerd of voor publicatie beschikbaar worden gesteld waarvoor de relevante gebruiksrechten bestaan en waarvoor de benodigde toestemming is verkregen van de afgebeelde personen. Het copyright, handelsmerk en copyright op alle werken gemaakt door Webboost365 blijven bij Webboost365.

11.2. Webboost365 heeft het recht om als auteur te worden vermeld op de kopieën en in publicaties over het product. Een schending van dit recht op naam geeft Webboost365 het recht om schadeclaims in te dienen.

11.3. De klant verleent Webboost365 het niet-exclusieve, ruimtelijk en temporeel onbeperkte recht om de bedrijfsnaam van de klant, inclusief de website en het logo, te gebruiken voor referentiedoeleinden in sales en marketing, inclusief linken (bijvoorbeeld online, in brochures, publicaties).

12. Overdracht van rechten

12.1. Webboost365 behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit dit contract over te dragen aan een of meer derden (contractoverdracht). Indien een overeenkomst wordt overgenomen, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn zonder opzegtermijn te beëindigen.

12.2. Het is de klant alleen toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit dit contract over te dragen aan derden met voorafgaande toestemming van Webboost365.

13. Aansprakelijkheid

13.1. De klant bevestigt dat hij gerechtigd is om de door hem verstrekte gegevens (zoals tekst, foto's, logo's en grafische afbeeldingen) te gebruiken en door te geven en dat hij alle toepasselijke wettelijke voorschriften naleeft. Daarnaast verzekert de klant dat de door hem verstrekte gegevens vrij zijn van rechten van derden en in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn websites en vrijwaart Webboost365 onbeperkt en onbeperkt van alle aanspraken van derden op grond van concurrentie-inbreuken, inbreuken op het auteursrecht, inbreuken op naam- of merkrechten en andere rechtsvorderingen. Webboost365 is niet verplicht de inhoud van de door de klant verstrekte gegevens te controleren.

13.2. Schadeclaims tegen Webboost365 zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van Webboost365 zelf of haar plaatsvervangende agenten. De termijn voor het indienen van vorderingen tot schadevergoeding bedraagt drie jaar en gaat in op het tijdstip waarop de vordering die aanleiding geeft tot de vordering tot schadevergoeding heeft plaatsgevonden. Indien de wettelijke regelingen leiden tot een kortere verjaringstermijn voor Webboost365, gelden deze regelingen.

13.3. De aansprakelijkheid van Webboost365 is beperkt tot de schade die bij soortgelijke transacties van dit type gebruikelijk is en die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of uiterlijk bij het niet nakomen van de verplichting te voorzien was.

13.4. Webboost365 is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit contractbreuk, tenzij deze het gevolg is van schending van essentiële contractuele verplichtingen die essentieel zijn voor de vervulling van het doel van het contract. In dergelijke gevallen blijft Webboost365 aansprakelijk.

14. Termijn en beëindiging

14.1. De contractduur bedraagt 12 maanden, dit wordt de "basistermijn" genoemd en begint met het sluiten van het contract. Eventueel toegekende vrije maanden hebben tot gevolg dat de start van de basistermijn dienovereenkomstig wordt uitgesteld. Indien door geen van de partijen wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende termijn, wordt het contract automatisch verlengd met de gekozen basistermijn.

14.2. Gedurende het eerste jaar van het contract zijn alle kosten voor het gebruik van de websites inclusief eventuele domeinen en hosting, gebruik van het klantenportaal en technisch onderhoud inbegrepen. Na deze periode is het maandbedrag € 24,99 netto. Hierdoor blijven alle bovengenoemde diensten beschikbaar. Het eerste jaar van het contract begint op het moment dat de door Webboost365 gemaakte websites online gaan of uiterlijk een jaar na het boeken of verhuizen van het eerste domein.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie

15.1. Op de contractuele relatie tussen Webboost365 en de klant alsmede op de algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij het VN-Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

15.2. De bevoegdheidsovereenkomst is even bindend voor zowel binnenlandse als buitenlandse klanten.

15.3. Plaats van jurisdictie is Berlijn.

16. Diverse bepalingen

16.1. Aanvullende afspraken bij dit contract zijn niet mondeling gemaakt.

16.2. Indien een bepaling van dit contract ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de rest van het contract niet aan. In dat geval verbinden de partijen zich ertoe de onwerkzame bepaling te vervangen door een bepaling die het economische doel het dichtst benadert.

[gzd_klachten]